Tehetséggondozás, felzárkóztatás

Iskolánk célkitűzése a tehetség minden összetevőjének erősítése, megalapozása első évfolyamtól kezdve. Ezek a faktorok a következők: átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, és a feladat iránti elkötelezettség. Feladatunk továbbá a tehetségek felismerése, diagnosztizálása, mely magában foglalja ezen tanulók erős oldalának fejlesztését és gyenge oldalának feltérképezését, korrigálását.

Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására:

 • differenciált foglalkozások a tanórákon
 • tanórán kívüli programok
 • iskolán kívüli programok szervezése, szabadidős foglalkozások
 • versenyek, egyéb megmérettetések, bemutatók
 • projektmódszer
 • könyvtár
 • pályaorientáció, a továbbtanulás segítése
 • tanácsadás
 • választható szakkörök, foglalkozások - Iskolánkban működő szakkörök
 • Botev tehetségműhelyek - A Botev Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Versenyekre való felkészítésükre szakkörökön, házi versenyeken, illetve az egyéni foglalkozásra szánt órakeret terhére van lehetőség. Az idegen nyelv tantárgyak magasabb óraszámú oktatása a jó képességű, motivált tanulók számára ütemesebb haladást, elmélyültebb, intenzívebb munkát tesz lehetővé.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása nem csak a tehetséges tanulók gondozását jelenti, hanem a gyengébben teljesítő tanulók felzárkóztatását is.

A felzárkóztatás alapvető célja:

 • a megismerő és alkalmazási képességek formálása
 • a felkészültségbeli hiányok pótlása
 • a kudarcélmények csökkentése
 • a gondolkodási képességek fejlesztése
 • a tantárgyi tartalmak elmélyítése

1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére osztályonként heti 1-2 óra foglalkozást szervezünk. Felső tagozaton matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból biztosítunk a kompetenciamérésen alul teljesítő tanulóinknak felzárkóztató foglalkozásokat.

Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést, felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk. Az osztályfőnökök, szaktanárok az intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.

Iskolánkban sajátos nevelésű igényű (SNI) valamint beilleszkedési, tanulás, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése is folyik. Az SNI-s tanulók ellátását utazó gyógypedagógusok, míg a BTM-es tanulókét iskolánk fejlesztő pedagógusai végzik.

Molnárné Staub Ildikó

 • /index.php/oktatas/szakkorok/465-francia-szakkor
 • /index.php/oktatas/szakkorok/457-szabadido-hasznos-eltoltese-2019-20