Angol nyelvi előkészítő

Iskolánk évek óta tart heti egy alkalommal felvételi felkészítést azoknak a diákoknak, akik angol nyelvből is kívánnak felvételi vizsgát tenni.

Ezen az órán specifikusan csak olyan szóbeli feladatokra készülünk, amelyek részét képezik a felvételi vizsgának.

Ez remek lehetőség diákjaink számára, hogy a heti négy alapórán kívül fejleszthessék kommunikatív készségeiket, és használható, mindennapi tudásra tegyenek szert, amelyet a hétköznapi életben, az érettségin és a nyelvvizsgán is kitűnően hasznosíthatnak.

 

Néptánc szakkör alsó tagozaton

Iskolánkban a német nemzetiségi tagozaton tanuló 1-2.osztályos gyermekek heti egy alkalommal néptánc szakkörön vesznek részt.

A szakkör lehetőséget nyújt a sváb és a magyar néphagyományokkal, népi játékokkal való megismerkedésre, népi dalok megtanulására, népmesék meghallgatására. Kiemelt célja pedig a néptánc alapjainak elsajátítása játékos formában. Fókuszpontban áll a játék és a játékosság, mely segítségével a régi világ szokásai, dalai, nyelvezete és egyéb elemei közelebb kerülnek a gyermekekhez.

A zenei nevelés, így a néptánc is komplex módon fejleszti a gyermekeket. Elősegíti a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük formálását, az együttműködési készségük és szociális kompetenciájuk fejlődését. A ritmus fejleszti a figyelmet és a koncentrációt, a dallam az érzésvilágot gazdagítja, a hangszín a hallást élesíti, maga az éneklés koncentrációt, fegyelmezettséget kíván meg a gyermekektől, a tánc pedig főként a mozgáskoordinációra van pozitív hatással.

A néptánc órák vidám hangulatban telnek.

Pap-Néninger Melinda

    

Matematika felvételi előkészítő

A nyolcadik osztályos tanulóknak segítséget nyújtva iskolánk heti egy alkalmas (45 perces) előkészítő foglalkozást szervez a matematikából felvételizőknek az első félévben, hogy a tanórákon kívül, a felvételi feladatokra specializáltan, azok típusait átbeszélve tudjanak minél eredményesebben felkészülni.

A típusfeladatok begyakorlásán kívül itt lehetőség nyílik taktikai meggondolások átbeszélésére, illetve a trükkök, gyorsítási lehetőségek megmutatására is.

A foglalkozásokat általában a 7. órában tartjuk meg . Az előkészítőkön való részvételi szándékot a tanév elején kell jelezni. Az egyes osztályoknak külön-külön szervezzük a foglalkozást az órarendjükhöz igazítva.

Kun Angéla, Megyaszai Éva

Német előkészítő

A német előkészítő/versenyre felkészítő foglalkozásokon a nyolcadik osztályosokkal a gimnáziumok nemzetiségi tagozatának, vagy speciális nyelvi tagozatának az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgájára készülünk. A tanulmányi versenyek előtt célzottan készülünk arra, hogy a tanulók rutint szerezzenek versenyfeladatok megoldásában is. Amennyiben egy adott csoport jelentkezik nyelvvizsgára, nyelvvizsga tréninget is tartunk.

Art-i-csóka Tehetséggondozó Műhely és kistestvére a Kökény-kék

Art-i-csókák

        2015-ben indult el a „Híres művészek nyomában” című szakköröm, aminek keretében többek között Keith Haring stílusában, több üres falat is kifestettem a gyerekekkel az iskolaudvaron. Egy évre rá, az iskola több tantermét is kidekorálhattam az adott osztályokkal, így lett a Botev Iskolában angol, német és francia termen kívül dzsungel-terem vagy zeneterem.

       A szakkör annyira kinőtte magát, hogy 2016 nyarán két iskolai tábort is szerveztem és nevet adtam tehetséges szakköröseim csapatának, „Art-i-csóka tehetséggondozó műhely” néven.  2017 februárjában a MATEHETSZ pályázatán nyertem szakköröseimmel.  2018 áprilisában megpályáztam a Nemzeti Tehetség Program „A hazai és a határontúli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” című pályázatát, melyen 1.000.000 Ft-ot nyertem az „Art-i-csókáknak”.

           2018 szeptemberétől – a nagy érdeklődésre való tekintettel – elindult az alsós tehetséggondozó műhely „Kökény-kék”  néven. Az idén a színek világába kalauzolom őket.

           A csoportoknak két hetente van foglalkozása, ahol többféle stílust, technikát és módszert is kipróbálhatnak. A pályázatoknak köszönhetően rendelkezünk festőállványokkal, akvarell- és pasztellkészletekkel, többféle papírral, amit bátran használhatnak az órákon. Minden nyáron szervezek táborokat az érdeklődő tanulóknak.Csoportjaim a foglalkozásokon kívül rendszeresen megfordulnak a veszprémi Művészetek Házában, a megye múzeumjaiban és az iskola dekorálása is egyik fő feladatuk.

Zongor Klára

Kökény-kék

Honismereti szakkör

Mivel a honismeretet önálló tantárgyként jelenleg nem tanítjuk, ezért szakkör formájában ismerkednek meg a gyerekek városunk történelmével.

Heti egy órában lakóhelyünk múltjába pillanthatnak be az ötödik és hatodik osztályos tanulók. A foglalkozásokon közösen, gyűjtőmunkával feldolgozzuk városunk történelmét pl. őskori lovasi festékbányát, Balácapuszta ókori emlékeit, középkori és újkori helytörténetét. Télen múzeumba látogatunk, ősszel és tavasszal sétákon felkeressük Veszprém történelmi emlékeit.

Ezen a szakkörön a tanulók igényei szerint közösen átismételjük a tananyagot, felkészülünk a szóbeli és írásbeli számonkérésre is.

Küsz Ágnes

Orosz szakkör

Az orosz szakkör keretén belül lehetőség nyílik játékosan megismerkedni az orosz nyelvvel, a cirill ábécével, megtanulni a cirill betűk írását, olvasását.

Megismerjük az orosz nép kultúráját, szokásait, hagyományait.  Az orosz nyelv megismerésén keresztül megérthetjük az oroszok gondolkodását, szokásait, az orosz nép különleges lelkületét. Megérthetjük, hogyan viszonyulnak az őket körülvevő európai népcsoportokhoz, az ázsiai népekhez. Megismerhetjük, hogy milyen történelmi kapcsolat fűzi az orosz népet a magyarokhoz, illetve az egyes történelmi korszakok hogyan hatottak az orosz-magyar kapcsolatokra és magára az orosz népre.

Az orosz nyelv ismerete azért bír egyre nagyobb jelentőséggel, mert újra erősödik az Oroszországgal való gazdasági együttműködés, a kulturális kapcsolatok, erősödik a kölcsönös idegenforgalom és turizmus, ezért folyamatosan szükség van oroszul is tudó magyarokra.

Az oktatás játékos formában, vidám légkörben történik.

dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

 

 

Matematika szakkör

Képtalálat a következőre: „math”

A jó iskola fontos összetevője, hogy minden tanuló sikeréért felelősséget vállal. Matematika munkaközösségünk -tekintettel az általunk tanított tantárgy jelentőségére- kiemelten fontosnak tartja növendékeink egyéni szükségleteihez mért gondozását. A sokszínű tanórai fejlesztés mellett szakkörök keretében támogatjuk a tehetségek kibontakozását, továbbá igény esetén felzárkóztató foglalkozások keretében biztosítunk lehetőséget a mélyebb megértéhez és az alaposabb begyakorláshoz.

Az elvégzett munka sikerét a mosolygós arcokon túl mérjük az alacsony lemorzsolódási arányon, a szaktárgyi versenyeken elért eredményeken, a középiskolai felvételi sikerén és az országos kompetenciamérés eredményein. 

Tiszttartó Dávid