Orosz szakkör

Az orosz szakkör keretén belül lehetőség nyílik játékosan megismerkedni az orosz nyelvvel, a cirill ábécével, megtanulni a cirill betűk írását, olvasását.

Megismerjük az orosz nép kultúráját, szokásait, hagyományait.  Az orosz nyelv megismerésén keresztül megérthetjük az oroszok gondolkodását, szokásait, az orosz nép különleges lelkületét. Megérthetjük, hogyan viszonyulnak az őket körülvevő európai népcsoportokhoz, az ázsiai népekhez. Megismerhetjük, hogy milyen történelmi kapcsolat fűzi az orosz népet a magyarokhoz, illetve az egyes történelmi korszakok hogyan hatottak az orosz-magyar kapcsolatokra és magára az orosz népre.

Az orosz nyelv ismerete azért bír egyre nagyobb jelentőséggel, mert újra erősödik az Oroszországgal való gazdasági együttműködés, a kulturális kapcsolatok, erősödik a kölcsönös idegenforgalom és turizmus, ezért folyamatosan szükség van oroszul is tudó magyarokra.

Az oktatás játékos formában, vidám légkörben történik.

 

 

Matematika szakkör

A jó iskola fontos összetevője, hogy minden tanuló sikeréért felelősséget vállal. Matematika munkaközösségünk -tekintettel az általunk tanított tantárgy jelentőségére- kiemelten fontosnak tartja növendékeink egyéni szükségleteihez mért gondozását. A sokszínű tanórai fejlesztés mellett szakkörök keretében támogatjuk a tehetségek kibontakozását, továbbá igény esetén felzárkóztató foglalkozások keretében biztosítunk lehetőséget a mélyebb megértéhez és az alaposabb begyakorláshoz. Az elvégzett munka sikerét a mosolygós arcokon túl mérjük az alacsony lemorzsolódási arányon, a szaktárgyi versenyeken elért eredményeken, a középiskolai felvételi sikerén és az országos kompetenciamérés eredményein.  

Sakk szakkör

Intézményünk az 1-2. évfolyam „a” jelű osztályaiban sakk-logika-informatika -  SLI – specializációt alkalmaz, melynek keretében, heti egy alkalommal, csoportbontásban a sakk játék alapszabályainak elsajátítását az osztályban tanító pedagógus irányítja.

A gyerekek Polgár Judit magyar sakkozó, nemzetközi nagymester és olimpiai bajnok által kidolgozott SAKKPALOTA I-II. című  képességfejlesztő sakktankönyve és tematikája segítségével sajátítják el a sakk táblajáték alapjait, szabályrendszerét.

A sakk több évezredes múltra visszatekintő játék, ami egyben szellemi sport, tudomány és művészet, ahogy az oktató program megalkotója jellemzi.

Miközben a gyerekek ezzel az egyedülállóan összetett funkciókkal megáldott játékkal hasznosan töltik az idejüket a heti egy órában, fejlődik gondolkodásuk, kreativitásuk. Játékosan ismerik meg a   szabályrendszerben való gondolkodást, stratégia alkalmazását, a sakk-etikett írott és íratlan szabályait. Megtanulják tisztelni ellenfeleiket, kulturáltan nyerni és veszíteni, nem utolsósorban alkalmat teremtenek arra, hogy az iskolán kívül, a családban, baráti körben életkortól függetlenül játsszanak akár „4-104 éves” korig sakkozni tudó partnerrel.

Cikk folytatása

Furulya szakkör

Hetente egy alkalommal kezdő és haladó csoportokban folyik a nevelés 2. osztálytól kezdve. A gyerekek megfelelő előképzettséget kapnak későbbi zenei tanulmányaikhoz. Kevés idő alatt, minimális anyagi befektetéssel (furulya megvásárlása) tehetnek szert zenei alapműveltségre.

Általános célok:

  • a helyes légzés kialakítása
  • a kéz-, test-, fej-, hangszertartás tudatosítása  
  • belső hallás fejlesztése

Legfontosabb cél a zene megszerettetése, a magyar zenei kultúra alapjainak megismertetése.

Várom azokat a gyerekeket, akiknek nincsen lehetősége zeneiskolában megismerkedni a hangszerekkel,
de érdeklődnek a zene iránt.

Szükséges felszerelés:

  • Germán típusú szoprán furulya
  • 1 db kottafüzet

Gombosné Sipos Katalin

Biológia előkészítő

Az előkészítő a biológia szakra felvételiző diákokat készíti fel a felvételire. A szakkörön részt vevő diákok a megyei biológiaversenyen is sikeresen szerepelnek.

Heti egy órában főleg a nyolcadik osztályos tananyag elmélyítése mellett plusz ismereteket is kapnak a gyerekek. Az utolsó hetekben, már a tételek húzásával is ráhangolódunk a felvételire.
Azok a diákok, akik a tanév elejétől részt vesznek az előkészítőn és rendszeresen készülnek, szinte kivétel nélkül sikeres felvételi vizsgát tesznek.

Vékony Istvánné Erika néni 

JAM - Diákvállalkozás

Iskolánkban már nyolc éve van lehetősége a felső tagozatos gyerekeknek diákvállalkozást alapítani.  

A vállalkozás tagjai heti két órában főleg ünnepekhez (karácsony, húsvét) kapcsolódó díszeket, tárgyakat készítenek.

Eddig már negyedszer vettünk részt a veszprémi karácsonyi vásáron. A gyerekek nagyon büszkék voltak arra, hogy a vásárban árulhatták az általuk készített dolgokat, hogy  ők is ugyanolyan bódéban árulhattak, akárcsak az „igazi” kereskedők. Nagy büszkeséggel írták meg a vásárlásokkor a nyugtatömb számláit is.

A Diákvállalkozás szakkörben gyerekek megtanulnak egymással dolgozni, egymás munkáját megbecsülni és értékelni. Képességeik, készségeik nagy mértékben fejlődnek. 

Vékony Istvánné Erika néni


 

Gyöngyfűző szakkör

Iskolánkban a gyöngyfűző szakkör 2010 óta működik. Heti egy órában a vállalkozó kedvű tanulók megismerkednek az alapanyagokkal, a gyöngyök felhasználási lehetőségeivel, a fűzéshez használt eszközökkel. Megtanulnak mintát olvasni, majd saját maguk tervezik meg az elkészítendő munka színvilágát. A komoly küzdelmek, sokszor heteken át tartó kitartó munka árán elkészült alkotásokkal a szakkörösök megörvendeztetik saját magukat, szüleiket, nagyszüleiket, barátaikat.

Jó hangulatú foglalkozásokon tanulják meg a gyerekek, mekkora értékkel bír a saját maguk által elképzelt, majd megfűzött munka. Büszkén mutatják a többieknek elkészült állataikat, virágaikat, ékszereiket, a karácsonyi ünnepek előtt pedig szárnyalnak az angyalok és csillagok között.

A gyöngycsodákat a munka elkészültekor a gyerekek hazavihetik, de a kész darabokat bemutatták már az aulában elhelyezett vitrinkiállításon, vagy közös szakköri alkotásukat az ebédlőben elhelyezett adventi kiállításon is.

Cikk folytatása

Gyermekjóga

Gyermekjóga óra fajtái:

- kismama, baba, családi, ovi, suli és tini jóga, valamint vegyes csoportok

A gyermekjóga iskolánkban elsősorban a kisiskolásokat (1-2. oszt.) célozza meg, de a heti 1x működő 45 perces szakköri órára 1-4. osztályos diákok jelentkezhetnek, és  2018. őszétől tini jógára is jöhetnek a felsős tanulók.

Kisiskolás korban még nagyobb jelentőséggel bírnak a gyermeki lét sajátosságai: a mozgás, a játék, a mese. Ezúton érzelmi neveléssel, a jóga eszközrendszerével történik a mozgás, fejlesztés, tanulás. Nagyobb korban másképpen, az életkori sajátosságokhoz kapcsolódóan, komolyabb témák meghatározásával zajlik egy jóga óra, amely közelít a felnőtt jógához.

Cikk folytatása

  • 1
  • 2