Nyári ügyelet

2022.06.29.        Zongor Klára - munkaközösség vezető - elérhetősége: +36-30/646-3385

2022.07.13.        Molnárné Staub Ildikó - intézményvezető - elérhetősége: +36-30/811-5645

2022.07.27.        Fülöp Krisztina - intézményvezető helyettes - elérhetősége: +36-30/387-5412

2022.08.10.       Takácsné Kucsay Nikoletta   - intézményvezető helyettes - elérhetősége: +36-30/243-6828

 

Egyéb időpontokban vész esetén értesítendő:

Intézményvezető: Molnárné Staub Ildikó - +36-30/811-5645

Portás: Vass György - +36-20/514-9011

Iskolánk

             A Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprém zöldövezetében az Egry lakótelepen található nyolc évfolyamos, évfolyamonként három, illetve négy osztállyal, működő oktatási intézmény. Az 1970-es évek elején dinamikusan növekvő gyereklétszám, valamint az Egry lakótelep benépesülése szükségessé tette egy új általános iskola létesítését Veszprémben. Így jött létre 1974-ben a mi „kék iskolánk”egy épületben 449 tanulóval. Az évek során egyre növekedő tanulólétszám miatt 1977-ben, majd 1982-ben egy-egy új épületszárnnyal bővült intézményünk. Jelenleg (2018/19) a Botev iskolában 724 a felsőörsi tagintézményben 63 tanuló jár. 1992-ben kezdte meg működését a német nemzetiségi tagozat, melynek célja, hogy a gyerekek a törvény által biztosított magasabb óraszámban sajátítsák el a német nyelvet, ismerkedjenek meg a magyarországi német nemzetiség kultúrájával, hagyományival, történetével. 2001-ben kezdtük el a német és angol nyelv mellett a francia nyelv tanítását.

2007 óta tagintézményünk a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola, ahol alsós diákok tanulnak, évfolyamonként egy-egy osztályban. Tagintézményünk tanulói az ötödik évfolyamtól jellemzően a Botev iskolában folytatják tanulmányaikat. Az iskola beiskolázási körzete Veszprém délnyugati városrésze, illetve a német nemzetiségi tagozatra az egész városból jelentkezhetnek tanulók. A 10% szabad órakeret terhére a matematika, a magyar nyelv és irodalom, az informatika, valamint az idegen nyelv oktatás óraszámát emelte meg az intézmény. Három idegen nyelv tanulására van már első osztálytól lehetőség: a nemzetiségi tagozaton német nyelv és hagyományok, évfolyamonként két osztályban pedig angol és francia nyelv elsajátítására van lehetőség. E három idegen nyelv magas szintű oktatása határozza meg intézményünk arculatát, különbözteti meg a város többi alapfokú intézményétől.

 Az idegen nyelv tanítása mellett az évek során intézményünk folyamatosan bővítette szolgáltatásai kínálatát, így az alsó évfolyamokon bevezetésre került a logikaoktatás, a három párhuzamos évfolyam különböző arculatot kapott. Alapvető célunk az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás (olvasás, írás, szövegértés, számolás) és a gondolkodás fejlesztése, a személyiségfejlesztés, az SNI-s tanulók integrált fejlesztése, a tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint a továbbtanulás alapjainak sokoldalú megteremtése a gyermekek számára. Tanulóink személyiségfejlesztéséhez lehetőségeket nyújt, hogy intézményünk akkreditált kiváló Tehetségpontként és ÖKO iskolaként is működik.

Az iskola reggel 7 órától fogadja a gyerekeket, délutánonként 17 óráig az alsó tagozatos tanulók számára napközis foglalkozást, a felső tagozatos diákok számára 16 óráig pedig tanuló szobát biztosítunk.

Az iskola nevelő, oktató munkájának, a közösség formálásnak fontos színterei a sportkörök, művészeti és kulturális csoportok, a hagyományos ünnepek, a hagyományápolás és a jubileumok. Ezen kívül a szabadidő hasznos eltöltéséhez színes és változatos programok állnak a gyermekek rendelkezésére. Sportágak, szakkörök, művészeti tevékenysége sokasága közül választhatnak, mindenki megtalálhatja az ízlésének, érdeklődésének és tehetségének megfelelő foglalkozást.

Német nyelvi tagozatunk diákjai minden évben egy hetet töltenek német nyelvi táborban az ausztriai Obervellachban, ami a diákok nyelvtanulását és a pedagógusok tapasztalatcseréjét szolgálja. Hetedikes diákjaink a Határtalanul programmal ismerkednek más nemzetek kultúrájával, szokásaival.

A megmérettetésre és kihívásra vágyó tanulóink magas szintű tanulmányi és sportversenyeken vesznek részt, és az iskola is több városi szintű sport és tanulmányi versenynek ad otthont.

A ma már 44 éves „kék iskola” több generációnak nyújtott biztos alapokat. Akik itt végeztek, közülük sokan hozták vissza ide iskolába saját gyermekeiket is. Az eltelt évek alatt sok újdonság jelent meg az oktatásban, így iskolánkban is, de mindig fontos volt számunkra, hogy hagyományaink is továbbéljenek.

Büszkék vagyunk régi és új tanítványaink sikereire a sportok, művészetek területén, illetve a továbbtanulásban és tanulmányi munka során elért eredményeikre is.

A tanulók előrehaladását folyamatosan mérjük, rendszeres a visszacsatolás. A kompetenciamérések, középiskolai felvételik visszaigazolják erőfeszítéseinket, hiszen minden mérésben évek óta tartósan az országos átlag felett teljesítünk. Nagyon fontos mutatónak tartjuk azt is, hogy nyolcadikosaink 80-90%-át az általuk elsőként választott középiskolába veszik fel.  Az iskolánk önálló arculattal és a gyerekek egész személyiségének fejlesztésére összpontosító jövőképpel rendelkezik. Mindezeket megfogalmaztuk a programjainkban. A személyközpontúság alapvető feltétel, a szülő – tanuló - pedagógus hármasból természetesen a tanuló a legfontosabb, de a felek egyenrangú partnerek. Aktív támogatást, együttműködést kapunk a szülőktől, a Veszprémi Tankerületi Központtól, a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központtól, a Nevelési Tanácsadótól, a Gyermekjóléti Szolgálattól, a Német Kisebbségi Önkormányzattól, az iskola Minerva alapítványától.

Intézményünkben dolgozó pedagógusok iskolai végzettsége megfelel a köznevelési törvényben előírt követelményeknek, szakos ellátottságunk 100%, jelenleg (2018/19-es tanév) a Botev iskolában 67 tanító és tanár, a felsőörsi tagintézményünkben 8 tanító látja el a gyermekek oktatását, nevelését és felügyeletét. Tantestületünk stabil, permanensen fejlődik, mindenki kész a továbbképzésre, a pedagógusok kölcsönösen együttműködnek, a tapasztaltabbak segítik a kezdőket.

A tanítók és tanárok mellett fejlesztő pedagógus, gyógytornász, logopédus és konduktor segíti a rászoruló gyerekeket a tanulásban és a fejlődésben. Iskolaorvos és védőnő is rendelkezésre áll, és a sajátos nevelésű igényű gyerekek mellett pedagógus asszisztens és szociális munkás tevékenykedik.

Küldetésnyilatkozatunk:

A minőség a Botev iskola számára alapvetően és általában a magas szintű oktatást, nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy

  • a gyermekeknek korszerű, szilárd alapműveltséget biztosítsunk,
  • tanulóinkat nyitott, érdeklődő, kreatív, önálló személyiséggé fejlesszük,
  • testileg, lelkileg egészséges fiatalokká neveljük,
  • felkészítsük őket a továbbtanulásra, megalapozzuk az élethosszig tartó tanulást

Mindezekhez fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, kapcsolattartást, a társadalmi környezet, a család elvárásainak figyelembevételét, és nem utolsó sorban azt, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolánkban, hisz minden szülő azt szeretné, ha gyermeke olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a nap félelem nélkül telik, a tudást egyéni képességeihez igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amely alkalmazkodik a változásokhoz, ahol a gyermek szakszerű irányítást kap a tanulásban, és ahol iskolai éveit támogató közösség tagjaként éli meg.

Olyan iskolát képzelek el, mely folyamatosan képes megújítani pedagógiai kultúráját, amelynek legfontosabb értékei a tanulás, az innováció, a kreativitás, az együttműködés és egymás tisztelete.

Minden szülő, pedagógus és intézményvezető jó iskolát szeretne, olyant amilyen szerintünk a Botev iskola.

 Képek a 2018-as szülő-tanár iskolaszépítő napról

Körzetünk

Az alább felsorolt utcákban lakó tanulók kötelezően felveendők.

Természetesen szeretettel várjuk a távolabb lakó, iskolánkat választó gyerekeket is!

 

Áfonya u.
Alsóerdő u.
Átrium köz
Baláca sor
Baláca u.
Berkenye u.
Billege u.
Borsos J. u.
Botev u.
Ciklámen u.
Cserepes u.
Csizmadia u.
Dugovics u.
Egry J. u.
Erdősáv u.
Füredi u. páratlan oldal: 25-65.
Gátfő u.
Hajlat u.
Házgyári u. 1., 9. em.
Hunyadi J. u.
Ibolya u. páratlan
Ifjúság u.
Kaszavölgy u.
Kazán köz
Kazán u.
Kemecse u.
Kisfaludy S. u.
Laci major
Lövőház u.
Mester u. páratlan
Nyerges u. páratlan
Paál L. u.
Puskin u.
Sarok u.
Sorház u.
Sorompó u.
Stadion u. páros
Timár u.
Vajda J. u.
Varga u.
Zrínyi M. u.

Ez, az alábbi utcák által határolt terület:

Nyerges u., Mester u., Ibolya u., Stadion u., József A. u, és Szabadságpuszta

(A fenti illusztrációt az Art-i-csóka tehetséggondozó műhely tanulóinak munkáiból, Zongor Klára állította össze.)


 

Minerva Alapítvány

Alapítványunk 1991-óta működik.

Célja:  

  • hogy segítse az általános iskoláskorú gyerekek oktatását, nevelését, kulturálódását, a diáksportot és a turizmust
  • hogy segítse a nyelvtanulást, az informatikai ismeretek elsajátítását
  • hogy ösztönözze a tanulókat a jobb tanulmányi eredmények elérésére.

Az alapítvány nyílt, ahhoz vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért. Szervezetünk a felajánlott adó 1%-ából és egyéb támogatásokból gazdálkodik. Az 1% elosztásáról 7 tagú kuratórium dönt.

Ezúton is köszönjük a felajánlásokat, kérjük a lehetőség szerinti további támogatásokat.

Alapítványunk számlaszáma: 1020 0713 48013189 0000 0000

K&H Bank


 

Iskolaszépítés (Szülő-Tanár Nap)


Október 12-én, szombaton, újra iskola szépítési napot szervezett a Botev iskola szülői munkaközössége. Kerítést és korlátokat festettünk közösen, hogy a kopott kék szín újra csillogó Botev kékben tündököljön. Minden jelenlévő szülőnek és pedagógusnak ezúton szeretnék köszönetet mondani  munkájukért, támogatásukért! Külön köszönet illeti Scheffné Mátyás Annamáriát a szervezésért és Hodács Lászlót, az MTD Hungária Kft. ügyvezető igazgatóját, a jelentős mennyiségű felajánlott festékért.

 
Molnárné Staub Ildikó
  intézményvezető
 

Cikk folytatása

Fontos információk

Szeptember 1-jén (vasárnap) 17 órakor tartjuk tanévnyitó ünnepségünket. Gyülekező az osztályfőnökökkel megbeszéltek szerint.

Augusztus 29-től az iskola parkolójába csak az intézmény dolgozói jöhetnek be. A kapuba a Szülői Szervezet segítségével sorompó került. A tanulók a kapu mellett kialakított járdán tudnak eljutni a "B" és "C" épületekbe.

Megértésüket köszönjük!

 

Szülő - Tanár önkéntes nap - 2018.10.06.

Kedves Szülők!

Szeretnénk megköszönni az egész Botev Iskola nevében azt a példaértékű összefogást, kitartást és szorgalmat, amivel a mai Önkéntes Napon megszépülhetett az iskola.

Az Önkéntes Nap fotói ITT megtekinthetők.

A Botev Iskola tanárai és diákjai

Cikk folytatása

Alsós DÖK-nap

Iskolánk napközis tanítói június 13-án Sportnapot rendeztek a diákok részére kicsit megtörve ezzel a napi rutint, és talán némi felüdülést, kikapcsolódást biztosítva a gyerekek számára.
Bemelegítésként és a hangulat megalapozása érdekében iskolakör futással kezdtük meg kis sportfesztiválunkat.
Ezután a nagy udvaron összegyűlt osztályok köszöntésével és a menetrend ismertetésével folytatódott a nap. A programban többféle mozgásforma is szerepelt: zenére tartott aerobic, partizán kidobó, vizes váltóverseny valamint Exatlon.
A rendezvény zárásaként pedig egy vidám táncot is elsajátíthattak a gyerekek. Reményeink szerint diákjaink nem csak fáradtan, de rengeteg maradandó élménnyel gazdagodva térhettek haza. Az eseményt a mozgás szeretete, a jókedv, az örömteli hangulat és az együtt töltött minőségi idő jellemezte. Ilyen volt ez a nap! :)
Az első képre kattintva az összes kép és videó megtekinthető!
 

Cikk folytatása