Közzétételi lista

Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

 1. A felvételi lehetőségek

A fenntartó felvételi körzetet jelelölt ki iskolánk számára. Az utca jegyzék megtalálható a honlapunkon. A német nemzetiségi tagozatos osztályra felvételi körzetünk Veszprém város egész körzete.

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,  tanulókat ( a köznevelési tv.-nek megfelelően) A további felvételi kérelmekről a következők szerint döntünk:

Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve különleges helyzete ezt indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

 • szülője, vagy testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő

 • testvére már az iskolával jogviszonyban áll

 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola, vagy

 • az iskola, a tanuló lakóhelyétől ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

Ha döntés így sem születhet, akkor sorsolással határozunk a sorrendről.

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.

 A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben részesítjük, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató osztályba fel vagy át vételnél.

A tankötelezettségről a köznevelési tv. 45§-a rendelkezik.

 1. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

            A fenntartó még nem pontosította a beiratkozás időpontját, ha meghozza a döntését, akkor közzétesszük.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a beiratkozás 2019 áprilisában várható.

A fenntartó által engedélyezett osztály (az általunk tervezett)

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1/A

Általános tantervű

27 fő

1/B

Általános tantervű

28 fő

1/C

Német Nemzetiségi Tagozat

5 németóra + 1 óra népismeret német nyelven

29 fő

M1

Felsőörsi Tagintézmény 1. osztálya

Általános tantervű

18 fő

 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünk nem szed tandíjat. Az étkezést igénybevevő tanulók térítési díjának beszedése az ISZSZ feladata.

A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:

Az érvényes jogszabályok szerint.

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 1. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje

az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

2018.03.01-02.

Belső ellenőrzés (személyi anyagok)

Mindent rendben találtak, a hiánypótlás megtörtént.

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 1. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat

ideje

nyilvános megállapítása

2018.10.09.

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés

 1. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az iskola épülete szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig 6.00-20.00 órás nyitva tartással működik. A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanítás 8 óra előtt 45 perccel is megkezdhető, ha ehhez a csoport tanulói illetve a szülők hozzájárulnak.

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A tanév rendje tartalmazza

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: -

 1. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

Szmsz I.

Szmsz II.

Házirend

Pedagógiai program I.

Pedagógiai program II.

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

72628552523

Tanító

Főiskola

általános iskolai, idegen nyelv oktatására képesített tanító

72877664162

Tanár

Egyetem

Okleveles magyartanár és pedagógiatanár

76789439809

Tanár

Főiskola

Matematika-fizika szakos tanár

71427697289

Tanár

Egyetem

Okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

71832370173

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító ének-zene szak,

72906478956

Tanár

Főiskola

ének-zene tanár, egyházzenész

73724590066

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

72919644310

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

78588702433

Tanár

Főiskola

Egyetem

Általános iskolai tanító

Okleveles

magyartanár és pedagógiatanár

75184635944

Tanár

Főiskola

Földrajz-kémia szakos ált.iskolai tanár

72081416721 Tanár Egyetem

okleveles általános iskolai matematikatanár

okleveles általános iskolai testnevelő tanár

okleveles pedagógiatanár

72980038119

Tanár

Főiskola

Német nyelvtanár

73017966303

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

71426952609

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár német nemzetiségi

78513511077

Tanító

Főiskola Egyetem

Ált. iskolai tanító népművelés szakkollégium, okleveles pedagógiatanár

71577611187

Tanár

Fősikola

Egyetem

általános iskolai tanító informatika műveltségi területen

környezetmérnök

okleveles informatikatanár

77165945213

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

75340747228

Tanár

Főiskola, Egyetem

Általános iskolai tanító, Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

72613411046

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár-könyvtáros

72126078708

Tanár

Főiskola Egyetem

Biológia és francia nyelv és irodalom szakos tanár, Biológia szakos tanár

71448025331

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

74739567057

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító technika szakkollégium

71757395465 Tanár Főiskola

egészségtantanár

testnevelő tanár

73178823355

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

76221228025

Tanító

Főiskola

Tanító, vizuális nevelés műveltségi területen

73716052528

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító magyar szakkollégiumi képzéssel

72962935824

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító rajz szakkollégium

73204918387

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének-népművelés szakkollégiumi képzéssel

75568475708

Tanár

Főiskola, Egyetem

Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, Etika ember és társadalomismeret szakos tanár

74013422341

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

78540733608

Tanár

Főiskola

Matematika-fizika szakos ált. iskolai tanár, oktatástechnológus szakkollégium

72300611005

Tanító

Főiskola

Tanító, német-tanító

72605392071

Tanító

Tanító

Általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

75337207742

Tanár

Főiskola

Könyvtáros és történelem szakos ált. iskolai tanár

73930100872

Tanár

Főiskola

Orosz és magyar nyelv és irodalom szakos ált. iskolai tanár

73119986729

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

75121411937

Tanító

Főiskola

Tanító

72527937147

Tanár

Egyetem

Matematika-informatika szakos tanár

73782486991

Tanár

Főiskola

Angol nyelvtanár

79847030922

Tanár

Egyetem

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos általános iskolai tanár

71755886473

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító néptánc szakkollégium

73202494471

Tanár

Egyetem

Okleveles német tanár

73120146366 Tanító Főiskola

nemzetiségi tanító (német)

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

79379217507

Tanár

Főiskola

Földrajz-testnevelés szakos ált. iskolai tanár. Torna szakedző

72249427141

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, angol nyelvi szakkollégium

71428481030

Tanár

Egyetem

francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

72409011122

Tanár

Főiskola, Egyetem

Testnevelés szakos ál.isk. tanár Testnevelő tanár

75026453122

Tanító

Főiskola

Német nyelvoktató tanító,

79025993351

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító, Tánc és drámapedagógus,

71741763382 Tanító Főiskola általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

72027089131

Tanító

Főiskola

Tanító

könyvtár szakkollégium

72510959318

Tanár

Főiskola

testnevelő tanár

75116126119

Tanár

Főiskola,

Magyar-orosz általános iskolai tanár, Német szakos nyelvtanár

73045330640

Tanár

Egyetem

okleveles matematikus-fizikus, alkalmazott informatika programozás

79359650927

Tanító

Főiskola

Tanító

ének-zene szakkollégium

71853535551 Tanító Főiskola általános iskolai tanító

78347370212

Tanár

Főiskola

Magyar-nyelv és irodalom ének-zene szakos  ált. iskolai tanár

77354192511

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,

72284566165 Tanár Főiskola

matematika szakos tanár

72878827979 Tanár Főiskola magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

77621340180

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító rajz szakkollégium

72621827178

Tanító

Főiskola

Tanító vizuális nevelés

78415147978

Tanár

Főiskola

Biológia-rajz szakos ált. iskolai tanár, angol nyelvtanár

72391885150

Tanár

Főiskola

Angol szakos nyelvtanár

79710525595

Tanár

Főiskola Egyetem

Tanító vizuális nevelés, Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

78715338350

Tanár

Főiskola

 Matematika-technika szakos ált.isk.tanár. Számítástechnikai tanár

73716052528

Tanító

Főiskola

Tanító

magyar szakkollégium

 1. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 6 fő.

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

iskolatitkár

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

 Érettségi

Vállalkozási ügyintéző

rendszergazda

Érettségi

Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető

Egészségügyi asszisztens

Egészségügyi szakiskola

Általános ápoló ált. asszisztens

Gondnok, takarító

Szakmunkásképző

virágkötő

takarító

8. általános iskola

 

takarító

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

takarító

Szakközépiskola

kereskedelem

takarító

8. általános iskola

 

takarító

Szakmunkásképző

ABC eladó

takarító

Szakiskola

Gépíró és gyorsíró iskola

takarító

Szakiskola

óvodai dajka

Gazdasági ügyintéző

Érettségi

 

mérlegképes könyvelő
 1. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

TANÉV
MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS
6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM
BOTEV országos BOTEV országos BOTEV országos BOTEV országos
2007/2008 555 499 574 497 573 519 565 506
2008/2009 558 489 549 484 548 513 581 502
2009/2010 1584 1498 1755 1622 1606 1483 1712 1583
2010/2011 1636 1486 1751 1601 1575 1465 1733 1577
2011/2012 1616 1489 1710 1612 1583 1472 1697 1567
2012/2013 1615 1489 1794 1620 1695 1497 1718 1555
2013/2014 1585 1491 1749 1617 1583 1481 1716 1557
2014/2015 1635 1497 1766 1618 1651 1488 1765 1567
2015/2016 1629 1486 1728 1597 1636 1494 1726 1568
2016/2017 1624 1497 1790 1612 1648 1503 1702 1571

 

Terület
évfolyam
országos átlag % Botev átlag %
2017 2018
angol 6. 78 82
német 6. 76 92
angol 8. 62 83
német 8. 42 97

 

  Egészségzóna Fejlesztés Fokozott
% szükséges % fejlesztés szükséges %
Testtömeg index 76 19 5
Testzsír 77 20 3
Állóképesség 88 9 3
Ütemezett hasizom 95 5 -
Törzsemelés 55 45 -
Ütemezett fekvőtámasz 85 15 -
Kézi szorítóerő 92 8 -
Helyből távolugrás 91 9 -
Hajlékonyság 76 24 -

 

 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

 

 

Megnevezés

Intézmény kimaradási mutatói

 

2011/12

év

2012/13

év

2013/14

év

2014/15

év

2015/16

év

2016/17

év

 

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

 

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- az intézményből kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

 

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Intézmény lemaradási mutatói

2011/12 év

2012/13 év

2013/14 év

2014/15

év

2015/16

év

2016/17

év

2017/18

év

1. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

-

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

 2

 

 2

 

1

1

 

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

 -

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 1

 

 

 

1

1

1

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

 

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

 -

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

 

 

 

 

 

5. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

 -

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 1

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

 -

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 1

1

 

 

 

 

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

 -

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 1

 

 

2

 

 

 

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

 

 

 

 

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

 -

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

 

 

 

 

 

 1

 1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

SZAKKÖRÖK, SPORTKÖRÖK, SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK, FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK…

Megnevezése

Ideje/helye

A szakkört tartó személy neve

Angol szakkör 1.a

 

órarendi óra

Vékony Istvánné

Angol szakkör 1.b

órarendi óra

Stangené Kató Beáta

Angol szakkör 2.a

órarendi óra

Pongóné Szarka Judit

Angol szakkör 2.b

órarendi óra

Miskey-Kovács Viktória

Angol szakkör 3.a

órarendi óra

Miskey-Kovács Viktória

Angol szakkör 3.b

órarendi óra

Wächterné Zsargó Zsanett

Francia szakkör 1.a, 1.b

órarendi óra

Zongor Klára

Francia szakkör 3.a, 3.b

órarendi óra

Dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

Angol szakkör más idegen nyelvet tanulóknak

 

Miskey-Kovács Viktória

Német szakkör más idegen nyelvet tanulóknak (alsó tagozat)

A/B kedd 7.óra

A204

Németh Petra

Orosz szakkör felső tagozat

A/B hétfő 7. óra

Dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

Acro Dance

A/B csütörtök 17-19 óra

Tornaszoba

Nyikovics Krisztina

Atlétika 

A/B hétfő 16-17 óra

Nagy Tornaterem

A/B péntek 16-18 óra

Tornaszoba

Sári Kálmán

Diákvállalkozás

A/B hétfő 14:45-16:15

Vékony Istvánné

Ének-zenekar alsó tagozat

1-2. oszt: A/B csütörtök 16:00-17:00

3-4. oszt: A/B szerda 16:00-17:00

Szijártóné Englert Ildikó

Foci

A/B hétfő 14:30-16:00

A/B szerda 14:30-16:00

Szabó László Balázs

Furulya szakkör

A/B kedd 7. óra

Gombosné Sipos Katalin

Gyermekjóga

A/B kedd 16:00-17:00

Tornaszoba

A/B csütörtök 16:00-17:00

Tornaszoba

Kéri Szilvia

Gyöngyfűző szakkör

A/B kedd 15:45-16:45

A113

Wächterné Zsargó Zsanett

Honismereti szakkör (5-6. évf.)

A/B kedd 7. óra

Küsz Ágnes

Informatika szakkör 1.a, 2.a

1.a: A/B csütörtök 5. óra és A/B péntek 5. óra

2.a: A/B hétfő 7. óra és A/B péntek 7. óra

Béres György

Informatika szakkör 3.a, 4.a

3.a: A/B hétfő 7. óra és A/B csütörtök 7.óra

4.a: A/B kedd 7.óra és A/B csütörtök 7.óra

Gábor Andrásné

Kézműves foglalkozás

 

Mosonyi Emese

KID szakkör 1.b, 2.b, 3.b, 4.b

órarendi óra

Bittnerné Király Kyra, Szijártóné Englert Ildikó, Kiliánné Guath Viktória, Kungli Klaudia, Nagyné Jakucs Erika

Kosárlabda

A/B hétfő 17-18 óra

Nagy tornaterem

A/B szerda 16-17 óra

Nagy tornaterem

Sári Kálmán

Logika szakkör (3-4. évfolyam)

A/B szerda 6. óra

Major Andrea

Matematika tehetséggondozás 3-4. évfolyam

A/B kedd 7. óra

A/B szerda 7. óra

Schmidmajerné Róka Krisztina

Média szakkör

A hét kedd 14:00-15:30

Guzmits Viktória

Német Nemzetiségi Ének-zenekar

 

dr. Bojnécz Gábor

Néptánc 1.c

A/B kedd 2. óra

Tornaszoba

Pap-Néninger Melinda

Néptánc 2.c

A/B hétfő 6.óra

Tornaszoba

Pap-Néninger Melinda

Néptánc felső tagozat (5.d, 6.c, 6.d)

5.d: A/B hétfő 3.óra

Nagy tornaterem

6.c és 6.d: A/B szerda 0. óra (7:05-7:50)

Nagy tornaterem

Schmidmajerné Róka Krisztina

Röplabda

A/B kedd 14:30-16:00

Nagy tornaterem

A/B csütörtök 14:30-16:00

Nagy tornaterem

A/B péntek 14:30-16:00

Nagy tornaterem

Sári Kálmán

Sakk szakkör 1.a, 2.a

órarendi óra

Ligeti Zsófia, Györgyné Dankó Katalin

Sakk szakkör

A/B hétfő 16:00-17:30

A/B csütörtök 16:00-17:30

Mihalik István

Sportkör

 

Herczeg Balázs

Vívás

A/B kedd 16:00-19:00

A/B csütörtök 16:00-19:00

Puskás Gábor

A tanórán kívüli foglalkozás neve: 

Helye, ideje: 

A foglalkozást tartó személy neve:

Angol előkészítő 8.a

A/B csütörtök 7.óra

A202

Wächterné Zsargó Zsanett

Angol előkészítő 8.b

A/B csütörtök 7.óra

A203

Bittman László 

Német előkészítő 8.c

A/B hét csütörtök 7.óra

Konténer terem

Dezse Orsolya

Német előkészítő 8.a

A/B szerda 7.óra

A103

Fekete-Stáhl Ágota

Magyar előkészítő 8.b, 8.c

8.b: A/B kedd 7.óra

A202

8.c: A/B szerda 7.óra

A103

Belovicsné Kovács Szilvia

 Magyar előkészítő 8.a

A/B szerda 7.óra

A203

Takács Gyöngyi

Matematika előkészítő 8.a

A/B kedd 7.óra

A203

Kun Angéla

Matematika előkészítő 8.b, 8.c

8.b: A/B szerda 7.óra

A202

8.c: A/B kedd 7.óra

A103

Megyaszai Éva

Biológia előkészítő 8.a, b, c

 

Vékony Istvánné

Tehetséggondozó műhelyek neve:

Helye, ideje:

A foglalkozást tartó személy neve: 

Torna tehetséggondozó műhely (lánytorna)

A/B hétfő 16-20 óra

Tornaszoba

A/B szerda 15-19 óra

Tornaszoba

A/B péntek 16-20 óra

Nagy tornaterem

Papréti Emese

Matematika tehetséggondozó műhely

Dóra: A/B hétfő 7.óra

A120

Dávid: B hét kedd 6-7. óra

A121

Décsy Dóra, Tiszttartó Dávid

Művészeti Tehetséggondozó Műhely (alsó és felső tagozat)

Kökény-kék: A hét kedd 16:00-17:30

A101

Art-i-csóka: A/B szerda 14:00-16:15

A101

Zongor Klára

Néptánc tehetséggondozó műhely (alsó tagozat)

3.c: A/B hét péntek 3. óra

4.c: alkalomszerűen

Schmidmajerné Róka Krisztina

Zenei Tehetséggondozó műhely (harmonika)

 

dr. Bojnécz Gábor

Angol tehetséggondozó foglalkozás (7.a)

A/B hét kedd 7.óra

Wächterné Zsargó Zsanett

A felzárkóztató foglalkozás neve:

Helye, ideje:

A foglalkozást tartó személy neve: 

Matematika felzárkóztató (felső tagozat)

A/B péntek 6. óra (6. évfolyam)

Tiszttartó Dávid

Magyar felzárkóztató (felső tagozat)

 

Vaczula Márta

Felzárkóztatás 1.a

 

Ligeti Zsófia

Felzárkóztatás 1.a

 

Böczné Palotai Bernadett

Felzárkóztatás 1.b

 

Stangené Kató Beáta

Felzárkóztatás 1.b

 

Bittnerné Király Kyra

Felzárkóztatás 1.c

 

Kungl Anita

Felzárkóztatás 1.c

 

Kéri Szilvia

Felzárkóztatás 2.a

 

Pongóné Szarka Judit

Felzárkóztatás 2.b

 

Dóczi-Kasler Katalin

Felzárkóztatás 2.c

 

Sáriné Szirbek Ágnes

Felzárkóztatás 3.b

 

dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

Felzárkóztatás 4.b

 

Kungli Klaudia

Felzárkóztatás 4.c

 

Lachegyi Éva

Felzárkóztatás 4.d

 

Major Andrea

Felzárkóztatás (német 3-4. évf.)

 

Németh Petra

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

tanulókkal egyeztetve

Veiland Veronika

Megnevezése - Felsőörs

Helye, ideje - Felsőörs

A foglalkozást tartó személy neve - Felsőörs

Rejtvényfejtő szakkör

Kedd 15 órától 16 óráig, ebédlő

Simonné Füleki Judit

Bábszakkör

Csütörtök 15 órától 16 óráig, 1. sz. terem

Hujber Adrienn

 1. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk megamelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam. Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;

 • Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;

 • Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;

 • A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

 • Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell. 

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli számonkérés eleme lehet például a házi feladat; feladatlap, tesztlap kitöltése, dolgozat; házi dolgozat.

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:

röpdolgozataz adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából,

 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,

 • a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező,

 • a röpdolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap,

 • számonkérő dolgozatháromnál több óra anyagából,

 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,

 • a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy megtörténjék,

 • a számonkérő dolgozatra a tanuló egyetlen osztályzatot kap,

témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából

 • jellemzően az osztály egészét érinti,

 • az E-Kréta rendszerben az iskolai témazáró dolgozatok súlyozása 200%
 • a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék,

 • a témazáró dolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap, amelyet megkülönböztető” jelöléssel jegyez be a szaktanár a naplóba.

Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk tartalmazza.

Szóbeli értékelés:

Szóbeli számonkérés: a felelet, beszámoló, kiselőadás megtartása.

Fontos, hogy tanítványaink beszédkészsége fejlődjön, ezért arra kell törekednünk, hogy a szóbeli számonkérés nagyobb szerephez jusson a jelenleginél.

Félévente tantárgyanként minimum 2 - 3 osztályzat szükséges, ebből lehetőleg 1 legyen szóbeli jegy. A nagyobb óraszámban tanított tárgyaknál legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy alapján alakítjuk ki az adott félév osztályzatát. Idegen nyelveknél – a tárgy jellegéből következően – arra törekszünk, hogy a tanulónak minél többször legyen alkalma tudásszintjéről szóban is számot adni.

Az osztályzatok mellett legalább olyan fontos a teljesítmény szóbeli értékelése feleletnél, dolgozatkiosztáskor, a félév zárásaként.

 1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

  

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra érvényes, azaz:

 • osztályozó vizsgákra,

 • különbözeti vizsgákra,

 • javítóvizsgákra

 • pótló vizsgákra(fel nem róható ok miatt késett a vizsgáról)

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

 • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,

 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,

 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

 • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

 A vizsgaszabályzat célja

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 • az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

 • az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

 • egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

 • ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

o    átvételnél az iskola igazgatója előírja,

o    a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A vizsga, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

 A vizsgaszabályzat hatálya

Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító és különbözeti vizsgák) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyei tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak. Ők adják át a munkaközösségek által kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulónak.

A vizsgák lebonyolításának módját részletesen a Pedagógiai Program tartalmazza, összhangban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetének előírásaival.

Augusztus. Javítóvizsgák, osztályozó vizsgák. Szeptemberi tanulmányok megkezdését lehetővé tevő különbözeti vizsgák.

Vizsgák kérvényezése június 15-ig, értesítés küldése július 15-ig

Január 01-1            Magántanulók félévi, év végi osztályozó vizsgái.

       Vizsgák kérvényezése: december 01-ig, ill. május 10-ig. Június 01-.ig  

 • Az intézmény igazgatója egyedi esetben a fentiektől eltérő vizsgaidőpontot is kijelölhet. A vizsgaidőszak megjelölése a vizsgát engedélyező határozatban történik, pontos időpontjáról a tanuló a vizsgát megelőzően legalább három héttel tájékoztatást kap.

  

 1. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1/A

27 fő

1/B

28 fő

1/C

29 fő

Felsőörs

                  18 fő

2/A

23 fő

2/B

22 fő

2/C

30 fő

Felsőörs

                  16 fő

3/A

22 fő

3/B

27 fő

3/C

31 fő

Felsőörs

                   18 fő

4/A

26 fő

4/B

26 fő

4/C

25 fő

4/D

19 fő

Felsőörs

                  18 fő

5/A

31 fő

5/B

31 fő

5/C

28 fő

5/D

28 fő

6/A

27 fő

6/B

29 fő

6/C

23 fő

6/D

20 fő

7/A

27 fő

7/B

26 fő

7/C

20 fő

7/D

20 fő

8/A

31 fő

8/B

26 fő

8/C

25 fő

 

és követhető az intézmény panaszkezelése.

 

 • /index.php/dokumentum/panaszkezelesi-utmutato
 • /index.php/dokumentum/szmsz